fbpx

Fairpris.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for forbrugere – Fairpris ApS

Disse handelsbetingelser er udstedt af FairPris ApS, CVR nr. 43658328, Knud Kristensens Gade 6, st., 2300 København S (“FairPris“). 

Hvis du som privat person (forbruger) (“Kunden“) indgår aftale med FairPris om levering af produkter og services eller foretager køb gennem vores hjemmeside www.fairpris.dk forudsættes det, at du er myndig eller har samtykke fra din værge til at foretage købet. 

Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder følgende handelsbetingelser for aftaler indgået mellem Fairpris og Kunden.

1. Kontaktinformation

Fairpris ApS
CVR: 43658328
Købermagegade 3, 1. 1150 København K
Tel.: +45 24 460 460
Mail: hej@fairpris.dk 

2. FairPris’ ydelse

FairPris leverer komplette solcelleanlæg og produkter til solcelleanlæg samt formidling af salg af overskudsstrøm. Et solcelleanlæg er en bæredygtig energiløsning, der kan hjælpe private husholdninger med at opnå besparelser på elregningen. 

De nærmere specifikationer af det enkelte solcelleanlæg eller produkt fremgår af FairPris’ hjemmeside www.fairpris.dk eller af det tilbudsmateriale, som er tilsendt Kunden på e-mail.

3. Indgåelse af aftalen med Kunden

Afgivelse af ordre via FairPris’ hjemmeside www.fairpris.dk eller på baggrund af skriftligt tilbudsmateriale udgør ikke en bindende aftale. Der er først indgået en bindende aftale mellem FairPris og Kunden, når FairPris skriftligt har bekræftet ordren ved fremsendelse af en ordrebekræftelse til Kundens e-mailadresse eller FairPris og Kunden har underskrevet en skriftlig købsaftale. 

Modtager Kunden ikke en ordrebekræftelse på e-mail, skal Kunden skrive til FairPris på hej@fairpris.dk med reference til Kundens navn, adresse og købstidspunktet, hvorefter FairPris hurtigst muligt vil udstede en ordrebekræftelse. 

 

Ved indgåelse af en skriftlig købsaftale, accept af et tilbud eller afgivelse af en ordre via vores hjemmeside www.fairpris.dk accepterer Kunden samtidig disse handelsbetingelser, der udgør en integreret del af aftalen mellem FairPris og Kunden. Kunden giver også samtykke til, at FairPris må kontakte Kunden med oplysninger om Kundens ordre. Kunden kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage ved at rette skriftlig henvendelse til FairPris på hej@fairpris.dk med oplysning om navn, adresse og ordrenummer.

4. Priser og betaling

Priser fremgår af det fremsendte tilbudsmateriale, af en skriftlig købsaftale eller af vores hjemmeside www.fairpris.dk. Angivne priser er inkl. moms og andre afgifter. 

Efter indgåelse af en aftale med Kunden udsteder og fremsender Fairpris en ordrebekræftelse til Kunden. Den fremsendte ordrebekræftelser henviser til betaling i to rater, og levering påbegyndes ikke før depositum/første rate, der som udgangspunkt udgør 20% af den samlede pris, er betalt. 

Der kan på hjemmesiden betales med kreditkort. Betalingsoplysninger gemmes, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gennemført. 

 

Ved forsinket betaling har FairPris ret til at opkræve morarente fra forfaldsdagen. Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år, med et tillæg på 8 pct. 

 

Forsinket betaling af en faktura betragtes altid som væsentlig misligholdelse af aftalen. FairPris har i tilfælde af forsinkelse med betaling fra Kundens side ret til at tilbageholde eventuelle fremtidige leverancer til Kunden indtil hele den aftalte pris med eventuelle renter og omkostninger er betalt.

5. Ejendomsforbehold

FairPris forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele den aftalte pris med eventuelle renter og omkostninger er betalt. 

Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, er denne uberettiget til at videresælge, pantsætte, udlåne, udleje, eller på anden måde disponere over produkterne i strid med den forbeholdte ejendomsret. Under ejendomsforbeholdet indgår også tilbehør, komponenter m.v., der er monteret, også af tredjemand, til komplettering og idriftsættelse samt hvad der senere måtte træde i stedet herfor.

5. Forbehold for prisfejl og trykfejl

FairPris forbeholder sig retten til at annullere en bestilling eller ordre som følge af prisfejl og trykfejl, herunder i fremsendt tilbudsmateriale. FairPris fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i enhver form for materiale, der er udformet af tredjeparter.

7. Fortrydelsesret

Som forbruger har Kunden ved indgåelse af en aftale om køb af FairPris’ produkter 14 dages fortrydelsesret. 

Fortrydelsesretten på 14 dage regnes fra den dag, hvor Kunden har underskrevet en skriftlig købsaftale eller modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra FairPris. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til den efterfølgende hverdag med at gøre fortrydelsesretten gældende. 

Fortrydelsesretten gælder ikke ved bestillingskøb, dvs. hvor der er tale om en vare, der ikke er præfabrikeret, og hvis færdiggørelse afhænger af Kundens individuelle valg eller specifikationer. 

For at udøve fortrydelsesretten skal Kunden sende en mail til hej@fairpris.dk med henvisning til ordrenummer. Kunden kan vælge at benytte nedenstående standardformular.

Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til FairPris ApS, CVR-nummer: 43658328, Knud Kristensens Gade 6, st., 2300 København S, e-mail: hej@fairpris.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer ____________________________________________, ordrebekræftelse modtaget den____________, ordrenummer: ________________.

Forbrugerens navn_________________________________________________________

Forbrugerens adresse_______________________________________________________

Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)____________

Dato______________.

 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Kundens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten er afsendt inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

Hvis Kunden gør brug af fortrydelsesretten, refunderer FairPris den modtagne betaling uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FairPris har modtaget meddelelse om fortrydelse, dog med forbehold for forsinkelser hos det relevante kreditkortselskab.

Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som Kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Kunden bliver ikke pålagt nogen form for gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen. 

Udøvelse af fortrydelsesretten indebærer, at det pågældende køb annulleres i sin helhed, og at Kunden derfor ikke modtager den købte ydelse. Hvis Kunden som led i købet har modtaget et eller flere fysiske produkt(er) fra FairPris, er fortrydelsesretten betinget af, at Kunden tilbageleverer de/det pågældende produkt(er) uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har givet besked om, at Kunden ønskede at udnytte fortrydelsesretten. Kunden skal selv afholde omkostningerne forbundet med tilbageleveringen af et eller flere produkt(er), og Kunden er ansvarlig for en eventuel forringelse af et eller flere produkt(er)s værdi, hvis værdiforringelsen skyldes, at Kunden har behandlet de(t) pågældende produkt(er) på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå produktets/produkternes art, egenskaber og funktion.  

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis de(t) pågældende produkt(er)s forsegling eller emballage brydes. 

8. Levering og forsinkelse

Det aftalte leveringstidspunkt er ikke bindende for FairPris og Kunden accepterer at forsinkelser af et vist omfang kan forekomme. 

FairPris har ret til at udskyde levering i følgende tilfælde: a) force majeure, b) forsinkelse fra leverandører, fragtfører eller andre tredjeparter, c) usædvanlige vejrforhold, d) arbejdskonflikter og/eller e) offentlige påbud og/eller forbud.


Hvis der er aftalt levering på Kundens adresse eller et andet sted, som Kunden har anvist, leveres varen så tæt på leveringsstedet, som det efter fragtførerens vurdering er muligt uden risiko for at køre fast eller beskadige køretøjet og/eller omgivelserne. 

Kunden er forpligtet til at medvirke til levering ved at stille nødvendigt personale til rådighed for aflæsning. 

Kunden hæfter for omkostninger, der skyldes Kundens manglende medvirken ved levering eller at levering ikke har kunne finde sted i rette tid eller på rette sted, når dette skyldes Kundens forhold.

Kunden skal straks underrette FairPris, hvis Kunden konstaterer forsinkelse med leveringen, da Kunden ellers mister enhver ret til at påberåbe sig forsinkelsen. 

Kunden kan ikke kræve erstatning som følge af forsinkelse. 

9. Risikoens overgang

Risikoen for produkternes hændelige undergang eller beskadigelse overgår ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som tilstrækkelig dokumentation for levering.

10. Mangler og reklamation

Det er Kundens ansvar at undersøge og teste de leverede produkter straks efter modtagelsen, i det omfang det er nødvendigt for at fastslå, om de leverede varer er mangelfulde eller i overensstemmelse med ordrebekræftelsen både med hensyn til kvalitet og mængde.

 

Kunden skal i tilfælde af mangler reklamere inden for rimelig tid, og reklamationen skal indeholde en udførlig beskrivelse af de påståede mangler ved de(t) leverede produkt(er). Reklamation skal under alle omstændigheder fremsættes senest to år efter levering. Hvis Kunden ikke overholder de angivne reklamationsbetingelser, fortaber Kunden retten til at gøre de påståede mangler gældende.

 

Købelovens mangelsregler vil kunne finde anvendelse. 

FairPris har ret til (om nødvendigt af flere forsøg/omgange) at foretage afhjælpning af eventuelle fejl og mangler, førend Kunden kan kræve passende afslag i købesummen eller hæve købet. FairPris skal på egen regning og med rimelig hurtighed udføre afhjælpende foranstaltninger. Hvis det efter omstændighederne er muligt, kan afhjælpning ske ved levering af en ny mangelfri del/komponent med anvisning til Kunden om udskiftning/montering. 

11. FairPris’ ansvar

FairPris er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes følgende forhold:  a) produktets design, forudsat at designet er i overensstemmelse med det aftalte, b) Kundens egne forhold, herunder manglende vedligeholdelse, forkert brug og brug mod FairPris’, producentens eller installatørens anvisninger og/eller c) ændringer og/eller indgreb i det leverede af uautoriserede personer.

Kunden kan ikke rejse krav over for FairPris for eventuelle fejl eller mangler ved produktet, medmindre FairPris kan opnå fuld dækning for kravet hos producenten, installatøren eller andre leverandører. 

FairPris er ikke ansvarlig for driftstab eller indirekte tab af nogen art. 

12. Handelsmæssige garantier

FairPris yder ikke selvstændig garanti af nogen art. Eventuelle handelsmæssige garantier fra producenten eller andre leverandører fremgår af en købsaftale indgået med Kunden, af tilbudsmateriale eller af FairPris’ hjemmeside www.fairpris.dk eller direkte af produktets emballage eller brugsanvisning.

 

Kunden kan ikke gøre krav, der er omfattet af en garanti stillet af producenten eller andre leverandører, gældende mod FairPris, og FairPris forbeholder sig retten til at videreformidle sådanne krav.

13. Privatlivspolitik

FairPris har for at kunne indgå aftalen og foretage levering af de bestilte produkter brug for følgende oplysninger:

 

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

  • Oplysninger om hvilke varer der er omfattet af aftalen

 

Ved elektronisk betaling på vores hjemmeside anvendes Stripe. FairPris får ikke Kundens kortoplysninger, hvorfor disse skal oplyses disse til FairPris, hvis en refundering af købesummen bliver aktuelt.

 

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med FairPris’ privatlivspolitik. I privatlivspolitikken, der er tilgængelig på vores hjemmeside via www.fairpris.dk/privatlivspolitik, er det nærmere beskrevet, hvilke oplysninger der behandles, hvor længe oplysningerne opbevares, samt Kundens øvrige rettigheder.

14. Lovvalg og værneting

Tvister, der udspringer af aftalen mellem FairPris og Kunden, herunder disse handelsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting.

15. Klager

Ønsker Kunden at klage over leverede ydelser, kan Kunden kontakte FairPris på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst af disse handelsbetingelser. 

 

Klage kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Kunden kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

Endvidere kan EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive FairPris’ e-mailadresse.

Vi leverer i hele Danmark
(telefonen er pt. lukket)