fbpx

Fairpris.dk

Handelsbetingelser

Her finder du alle de nødvendige oplysninger om vores aftalevilkår og handelsbetingelser som el kunde hos Fairpris ApS.

AFTALEVILKÅR PRIVATKUNDER
Opdateret marts 2024

Nærværende aftalevilkår gælder for leverance af el fra el-leverandøren Fairpris ApS med CVR nr. 43658328 til kunder (”Kunden”), hvor elforbruget overvejende er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. Ved accept af nærværende aftalevilkår giver Kunden tilladelse til, at Fairpris iværksætter kundeskift fra Kundens hidtidige el-leverandør til Fairpris.

Udover selve Elaftalen er Kunden omfattet af Fairpris til enhver tid gældende Privatlivspolitik.

1. Tilslutning til nettet
Kunden skal til enhver tid være tilsluttet det kollektive el-forsyningsnet via sin lokale el-net-virksomhed (”Netvirksomheden”) og opfylde Netvirksomhedens betingelser for tilslutning og anvendelse heraf. På vegne af Fairpris varetager Netvirksomheden transport af strømmen fra højspændingsnettet/tilslutningspunktet til leveringsadressen via distributionsnettet. Ved leve-randørskifte repræsenterer Fairpris Kunden overfor Kundens Netvirksomhed. Fairpris kan op-høre medleverancer i perioder, hvor Netvirksomheden afbryder forsyningen.

I forhold til Netvirksomheden skal Kunden særligt være opmærksom på og respektere følgen-de vilkår:

a) Netvirksomheden har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde forsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på distributionsnettet.

b) Kunden skal give Netvirksomheden uhindret adgang til el anlæg, herunder målere og instal-lationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, repa-ration og udskiftning af anlæg m.v. og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.

c) Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kun-den sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukkede inden genåbningen fin-der sted.

d) Kunden skal på anmodning fra Netvirksomheden foretage selvaflæsning af el-målere og hente forbrugsdata hjem.

e) Netvirksomheden kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmålere og indhente el-forbrugsdata.

f) Kunden skal straks underrette Netvirksomheden, hvis der er tegn på, at elmåleren viser forkert.

2. Måling og måledata
Det påhviler Kunden via Netvirksomheden at sikre Fairpris de nødvendige måler aflæsninger. Netvirksomheden er ansvarlig for elmålere og el målingernes korrekthed. Ved tvivl om korrekt-heden kan såvel Fairpris som kunden rette henvendelse til Netvirksomheden. Kunden skal ac-ceptere efter reguleringer som følge af forsinkede forbrugsdata eller Netvirksomhedens korrek-tion af måledata efter målefejl. Ved manglende eller fejlbehæftede måledata, afregnes ud fra beregnet forbrugsbaseret på tidligere forbrug og tilsluttede brugsgenstande.

3. Leverancen
Leverancen sker til det tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som følger af afta-len. Leverancens kvalitet skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitets specifikationer, der fremgår af Netvirksomhedens tilslutningsbestemmelser og/eller offentlige forskrifter. Kunden skal underrette Fairpris om forhold, der kan have betydning for Fairpris levering, for eksempel større ændringer i Kundens forventede forbrug. Fairpris kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netvirksomheden.

4. Priser
Den aftalte pris, uden gebyrer og betaling til Netvirksomheden, fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved kundeforholdets oprettelse.

Kundens elpris er sammensat af:
• Betaling for forbrug af el
• Betaling for transport af el
• Betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter
De enkelte elementer er beskrevet nedenfor i punkterne 4.1 til 4.3.

4.1 Betaling for forbrug af el
Kunden opkræves månedligt áconto for et forventet årsforbrug baseret på offentligt tilgænge-lige data og historisk forbrug. Ácontoopkrævningen udgør det beløb, der overføres fra Kun-dens egen konto til Fairpris’ konto.

Fakturering finder sted ved registrering af ácontoforbruget på Kundens konto den 15. i den efterfølgende måned efter forbrugsperioden. Fairpris udarbejder månedlige opgørelser, hvori tidligere ácontobetalinger sammenlignes med faktisk forbrug. Disse opgørelser afstemmes sam-tidig med opkrævning af ácontoforbruget for den kommende måned.

Ved indflytning eller manglende forventet årsforbrug fastsættes et estimeret beløb justeret ved den efterfølgende opkrævningsperiode efter modtagelse af måleraflæsninger fra Netvirk-somheden.

Korrektioner foretages i henhold til måleraflæsninger, hvorved fremtidige ácontoopkrævninger tilpasses. Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre opkrævninger ved betydelige for-brugsændringer.

4.2 Betaling for transport af el
Kunden betaler det net-abonnement, som Fairpris til enhver tid opkræves af Netvirksomhe-den for Kundens elmåler. For hver forbrugt kWh betaler Kunden desuden den nettarif, som Fairpris til enhver tid opkræves af Netvirksomheden for transport af el. Endelig betaler Kunden de øvrige beløb, som Fairpris til enhver tid opkræves af Netvirksomheden og/eller Energinet.dk for leveringen af net- og systemydelser til Kunden.

4.3 Betaling for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter
Kunden betaler de takster for offentlige forpligtelser, skatter og afgifter, som Fairpris til enhver tid er forpligtet til at opkræve Kunden på vegne af den danske stat.

4.4 Ændringer i nettarif, offentlige forpligtelser, skatter og afgifter
Netvirksomheden, Energinet.dk og den danske stat kan ændre satserne for de anførte betalin-ger i opad- eller nedadgående retning, ligesom de kan indføre yderligere former for betalinger, afgifter mv. Sådanne ændringer vil uden videre slå igennem på Kundens samlede elpris og vil alene blive varslet over for Kunden, såfremt gældende lovgivning ufravigeligt måtte kræve det. De til hver tid gældende satser, som Fairpris opkræves af Netvirksomheden, kan findes på Netvirksomhedens hjemmeside, mens de gældende satser til Energinet.dk.

4.5 Kunder berettiget til særlige afgiftsforhold
Kunder med særlige afgiftsforhold er selv ansvarlige for disse, herunder for at give besked til Fairpris herom i det omfang dette måtte være en forudsætning for at opnå særlige afgiftsfor-dele.
5. Fakturering, afregning, modregning og gebyrer
Fairpris fakturerer alle beløb i danske kroner.

5.1 Fakturering
Fakturering og opkrævning sker som udgangspunkt elektronisk. Sidste rettidige indbetalings-dato fremgår af fakturaen.

5.2 Afregning og modregning
Afregning af el foretages aconto enten månedsvis eller kvartalsvis forud. Ved ny oprettelse kan faktureringsperioden være enten forkortet eller forlænget, så afregnings-perioden fremadret-tet følger kalender-månederne. Aconto afregningerne vil være baseret på kundens historiske og estimerede forbrug. Endelig periode afregning sker på grundlag af kundens faktisk målte forbrug i forbrugsperioden, når Fairpris har modtaget målerdata fra Netvirksomheden. Det på hviler kunden gennem Netvirksomheden at sikre Fairpris de nødvendige måleraflæsninger.

Såfremt kundens endelige periodeafregning udviser et beløb, der overstiger det acontofakture-rede beløb, så vil restbeløbet blive opkrævet sammen med den først kommende aconto fak-tura. Såfremt kundens endelige periodeafregning udviser et beløb, der er mindre end det aconto fakturerede, så vil det overskydende beløb blive modregnet i den først kommende aconto faktura.

Afregning af Fairpris håndteringsgebyr foretages månedsvis eller kvartalsvis forud. Ved nyopret-telse kan faktureringsperioden være enten forkortet eller forlænget, så afregningsperioden fremadrettet følger kalendermånederne. Fairpris forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ikke faktureret forbrug fra tidligere perioder.

5.3 Gebyrer
De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af prislisten på www.fairpris.dk.

Disse omfatter, men er ikke begrænset til, fakturerings- og betalingsgebyr afhængig af fakture-rings- og betalingsmetode, gebyr for ophør af aftalen indenfor en eventuel bindingsperiode, flyttegebyr, rykkergebyr og gebyr for varsling om inkasso. Herudover kan både Netvirksomhe-den og Fairpris pålægge en række gebyrer (”Netgebyr”) som følge af Kundens handlinger eller undladelser i forskellige situationer eller som følge af forskellige hændelser eller faktiske om-stændigheder, som er forbundet til Kunden. Det gælder eksempelvis Netgebyr for Netvirk-somhedens besøg hos Kunden med henblik på afbrydelse af elforsyningen (lukkebesøg). Kun-den skal friholde Fairpris for sådanne Netgebyrer, og Fairpris kan hos Kunden opkræve beta-ling til dækning heraf, medmindre opkrævningen af Netgebyret alene beror på forhold, som kan tilregnes Fairpris uagtsomme handling eller undladelse. Netgebyrernes størrelse kan variere afhængig af, hvilken Netvirksomhed Kunden har. Netvirksomhedens gebyrer fremgår af Net-virksomhedens hjemmeside. Kunden opfordres til at holde sig opdateret herom.
6. Sikkerhedsstillelser og kreditgodkendelser
Det er fra Fairpris side en forudsætning for aftalens ikrafttræden, at

a) Fairpris kan kredit godkende Kunden

b) Kunden ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau

c) Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller andet eksisterende aftalefor-hold vedrørende levering af el med Fairpris. Hvis der er grund til at forvente manglende beta-lingsevne eller betalingsvilje hos Kunden, kan Fairpris stille krav til Kunden om kontant deposi-tum eller anden sikkerhed som vilkår for indgåelse af eller fortsat el-leverance under aftalen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

6. Reklamationsret
Aftalen er ikke omfattet af 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at selvom den almindelige reklamationsret på 24 måneder ikke er gældende, er du stadig velkommen til at kontakte os, hvis du oplever problemer eller har spørgsmål vedrørende dit el-produkt. Vi vil gerne hjælpe dig med at løse eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have

7. Misligholdelse
Ved en parts væsentlige misligholdelse, kan den anden part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. I de net-områder, hvor forsyningspligten er ophørt, vil ophævelse af aftalen fra Fair-pris side medføre, at der slukkes for strømmen på den adresse, aftalen vedrører.

Eksempler på væsentlig misligholdelse er Kundens manglende betaling, Kundens manglende opfyldelse af Fairpris krav om sikkerhedsstillelse, eller ophør af Kundens aftale med Netvirk-somheden. Ved begæring om rekonstruktion, åbning af tvangsakkord, gældssanering, konkurs eller dødsfald, skal Fairpris straks underrettes herom.

Ved forsinket betaling har Fairpris dog ret til at opkræve sædvanlig procesrente af det forfald-ne beløb per måned fra forfaldstid og til betaling sker. Finder betaling ikke sted indenfor 14 dage efter at Kunden har modtaget skriftligt påkrav om betaling, har Fairpris udover forrent-ning af fordringen ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

Fairpris kan kræve, at kunden eller dennes bo stiller betryggende sikkerhed, medmindre der udbetales, eller der er stillet betryggende sikkerhed for kommende ydelser. Stilles den krævede sikkerhed ikke inden for den af Fairpris angivne frist, har Fairpris ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning

8. Leveringshindringer og force majeure
I tilfælde af force majeure suspenderes Fairpris og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe force majeure består. Force ma-jeure forholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeure foreligger, hvis Fairpris eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, der indtræder efter aftaleforholdets start, og som er uden for den pågældende Parts kontrol. Force majeure kan især foreligge i tilfælde af nedennævnte forhold (ikke udtømmen-de):
• Ekstraordinære naturkræfter, herunder jordskælv, stormflod og isvinter
• Samfundsfjendtlige handlinger, herunder krig, borgerlig opstand eller terror
• Brande, ildsvåde og hærværk
• It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it-og kom-munikationsnedbrud
• Sammenbrud eller skade på Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
• Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materia-ler eller underentreprenører.
• Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter
• Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)
Force majeure foreligger endvidere, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige øko-nomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Fairpris ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet har erklæret force majeure i distribu-tions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mel-lem Fairpris og Kunden.

9. Erstatningsansvar
Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse betingelser eller i parternes kontrakt.

Fairpris er dog uden ansvar for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Fairpris har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Fairpris er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af fejl eller afbrydelser i el-nettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Fairpris er endvidere ikke ansvar-lig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netvirksomhe-den, Energinet.dk, eller den nordiske elbørs, NordPool Spot AS.

Fejl og mangler, som skyldes tekniske forhold i distributionsnettet, samt Netvirksomhedens manglende overholdelse af Tilslutningsbestemmelserne, er Netvirksomhedens ansvar. Kundens eventuelle erstatningskrav i denne forbindelse rettes mod Netvirksomheden.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Fairpris ikke ansvarlig over for kun-den for indirekte tab, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10. Fortrydelsesret
Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Ønsker Kunden at fortryde aftalen, skal Kunden give Fairpris besked inden fristens udløb. Meddelelse om fortry-delse skal ske via e-mail til hej@fairpris.dk.

11. Flytning
Hvis Kunden flytter adresse, bliver aftalen overført til den nye adresse og er dermed gældende for samtlige aftagenumre på den nye adresse, medmindre Kunden opsiger aftalen. Afregnings-prisen på den nye adresse fastsættes til den afregningspris, der gælder i det pris-og distributi-onsområde, som Kunden flytter til. Aftalen til tillige fortsat gælde for aftagenumre på den fra-flyttede adresse, indtil Fairpris får besked om opsigelse jf. punkt 12.

Meddelelse om flytning skal gives til Fairpris tidligst to måneder og senest 10 arbejdsdage inden flytningen. Kunden skal ved flytning oplyse Fairpris den nye adresse, datoen for flytningen og sit cpr-nummer. På selve datoen for flytningen skal Kunden endvidere foretage selvaflæsning af elmåleren, hvis den ikke kan fjernaflæses af Netvirksomheden. Modtager Fairpris ikke en aflæs-ning i forbindelse medflytningen, kan Fairpris vælge at foretage slutafregning af elforbruget på den fra flyttede adresse på baggrund af et skønnet elforbrug, der beregnes af Kundens Net-virksomhed. Kundens manglende aflæsning kan udløse et gebyr. Modtages der efterfølgende en aflæsning, så kan Fairpris vælge at efter regulere.
12. Opsigelse, overdragelse mv.
Leveringsperiode, opsigelsesvarsel og eventuel binding fremgår af ordrebekræftelsen modtaget ved aftalens indgåelse.

12.1 Opsigelse
Kunden kan opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en måned dog tidligst til ud-løb af bindingsperiode, hvis kunden er omfattet af en sådan. Meddelelse om opsigelse skal ske via e-mail til hej@fairpris.dk. Særligt for ejere gælder, at hvis Kunden på opsigelses tidspunktet ejer eller fortsat fremstår som ejer i offentlige registre af den ejendom, som aftalen vedrører, så får Kundens opsigelse uanset ovenstående først effekt fra det tidligste af følgende tidspunk-tet:

a) Når Fairpris fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden eller en anden kunde har indgået en ny aftale med et el-handelsselskab om el leverance til ejendommen, eller

b) Når Fairpris fra Kunden eller ad anden ved modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at elforsyningen til ejendommen er afbrudt, eller

c) Når Fairpris fra Kunden eller ad anden vej modtager meddelelse om, og har haft mulighed for at verificere, at Kunden ikke længere fremstår som ejer af ejendommen i offentlige registre. Hvis Kunden fremsætter ønske til Fairpris om afbrydelse af elforsyningen til ejendommen jf. b) ovenfor, vil Fairpris straks videresende anmodningen til den relevante Netvirksomhed. Netvirk-somheden vil herefter forestå afbrydelsen. Fairpris kan blive pålagt et gebyr af Netvirksomhe-den for afbrydelsen. Kunden skal friholde Fairpris herfor. Kunden er forpligtet til at aftage el i overensstemmelse med aftalen frem til aftalens ophør. Ved kundens opsigelse inden for en eventuel bindingsperiode, forbeholder Fairpris sig retten til at opkræve Kunden et gebyr for før tidlig opsigelse, der dækker eventuelle omkostninger forbundet med afvikling af aftalen. Ved aftaleforholdets ophør slut afregner Fairpris kunden senest 6 uger efter at skiftet af el-leverandør har fundet sted i DataHub. Hvis slutafregningen resulterer i en saldo i Kundens favør, så vil saldoen blive godtgjort Kunden mod dennes oplysninger om kontonummer, hvor-til saldoen skal overføres. Meddelelse herom skal ske via mail til hej@fairpris.dk. Fairpris er be-rettiget til at efter fakturere Kunden, hvis Netvirksomheden foretager korrektioner afmåler data efter målefejl.

12.2 Overdragelse
Kundens rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med denne aftale kan hverken helt eller delvist overdrages uden Fairpris forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Fairpris må uden kundens samtykke overdrage rettigheder og pligter ifølge aftalen som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand eller et koncernsel-skab.
13. Dødsfald og insolvens
Ved dødsfald, begæring om rekonstruktion, åbning af forhandling om tvangsakkord eller gældssanering samt begæring om konkurs, skal Fairpris straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Fairpris kan i disse tilfælde kræve sikkerhedsstillelse for fortsat el-leverance, medmindre andet er bestemt ved lov.
14. Persondata
Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af aftalen, statistiske formål og markedsføring, behandler Fairpris personoplysninger om Kunden.

Behandlingen sker i overensstemmelse med Fairpris til enhver tid gældende Privatlivspolitik, der løbende indenfor persondatalovgivningens rammer kan opdateres ved meddelelse til Kun-den.

Ved indgåelsen af aftalen modtager Kunden Fairpris gældende Privatlivspolitik, jf. bilag 4.

Kunden kan altid læse den gældende Privatlivspolitik på www.fairpris.dk, ligesom Kunden ved henvendelse til Fairpris kundeservice kan få fremsendt privatlivspolitikken.

Kunden kan få oplysning om Netvirksomhedens behandling af personoplysninger på Netvirk-somhedens hjemmeside og i Tilslutningsbestemmelserne. Netvirksomheden bruger personop-lysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle Kunder. Netvirk-somheden behandler bl.a. personoplysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytte eller måler Kundens elforbrug.

Kunden skal oplyse Fairpris om opdaterede person- og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre mv. Meddelelser fra Faipris, herunder varslinger, anses for at være kommet frem til Kunden, når Fairpris har kommunikeret via e-Boks, Betalingsservice, e-mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til Fairpris.

15. Uoverensstemmelser
Hvis Kunden har indsigelser, der relaterer sig til hele eller dele af kundeforholdet, så bedes der rettes henvendelse til Fairpris kundeservice via e-mail hej@fairpris.dk. Hvis Fairpris ikke kan løse problemet, eller hvis kunden er utilfreds med Fairpris håndtering af indsigelsen, kan kunden kontakte Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.energianke.dk. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

16. Tvister og værneting
Tvister mellem kunden og Fairpris afgøres efter dansk ret. Sager mod Fairpris med relation til nærværende handelsbetingelser, eller til særskilt aftale, anlægges ved Fairpris hjemting, der er ved Københavns byret. Kunden kan dog i henhold til gældende ret vælge at anlægge sag mod Fairpris ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

17. Nyhedsbrev
Som kunde hos Fairpris, modtager du automatisk vores nyhedsbrev, medmindre du frabeder dig det. Fairpris eller andre koncernforbundne selskaber vil kunne kontakte nuværende Kun-der for andre tilbud om relevante produkter.

18. Ændringer
Fairpris har ret til at ændre disse handelsbetingelser og vilkårene i aftalen, herunder ændre priser og gebyrer eller indføre nye gebyrer. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden im-plementeres med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fairpris informerer om ændringer via e-mail, SMS, fakturatekst, Betalingsservicetekst eller lignende kommunikationsformer. Der kan i denne forbindelse ske henvisning til yderligere oplysninger på www.fairpris.dk. Hvis Kunden ikke ønsker at fortsætte kundeforholdet efter de varslede væsentlige ændringer, kan kunden vælge at ophæve aftalen.

19. Cookies
På www.fairpris.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktiona-litet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, afhænger af din browser. Hvis du har spørgsmål angående dine cookies, kan du henvende dig til hej@fairpris.dk.

20. Kontaktoplysninger
Fairpris ApS
Købmagergade 3, 1.
1150 København K
CVR-nr. 43658328

E-mail: hej@fairpris.dk
Telefon: +45 24 460 460

Vidste du, at du kan sælge strøm?

Vi leverer i hele Danmark
(telefonen er pt. lukket)